Δείτε τις πρόσφατες δημοσιεύσεις του Εργαστηρίου μας!Προσοχή! Τα ανάτυπα που είναι συνδεδεμένα με αυτόν τον κατάλογο είναι αποκλειστικά για εκπαιδευτική και ερευνητική (όχι εμπορική) χρήση.

Δημοσιεύσεις 2022

Stafylidis A, Michailidis Y, Mandroukas A, Gissis I, Metaxas T. 2022. Analysis of goal scoring and performance indicators in the 2020-2021Greek soccer league. Journal of Physical Education and Sport 22(1): 91-99. DOI:10.7752/jpes.2022.01011.

Michailidis Y. 2022. Correlations between anthropometric characteristics and physical fitness profile in different age and level categories of soccer players. Trends in Sport Sciences 29(1): 27-36. DOI:10.23829/TSS.2022.29.1-4.

Tsalis G, Mougios V. 2022. Effect of the reduction in training volume during the COVID-19 era on performance in 100-m and 400-m freestyle events in Greek swimming championships. Sports 10: 40.

Bogdanis GC, Stavrinou PS, Tsirigkakis S, Mougios V, Astorino TA, Mastorakos G. 2022. Attenuated metabolic and cardiorespiratory responses to isoenergetic high-intensity interval exercise of short vs. long bouts. Med Sci Sports Exerc doi: 10.1249/MSS.0000000000002905

Lemonakis N, Mougios V, Halabalaki M, Dagla I, Tsarbopoulos A, Skaltsounis AL, Gikas E. 2022. Effect of supplementation with olive leaf extract enriched in oleuropein on the metabolome and on the redox status of athletes’ blood and urine. A metabolomic approach. Metabolites 12: 195.

Posnakidis G, Aphamis G, Giannaki C, Mougios V, Aristotelous P, Samoutis G, Bogdanis G. 2022. High-intensity functional training improves cardiorespiratory fitness and neuromuscular performance without inflammation or muscle damage. J Strength Cond Res 36: 615–623.

Kourtidou-Papadeli C, Frantzidis CA, Bakirtzis C, Petridou A, Gilou S, Karkala A, Machairas I, Kantouris N, Nday CM, Dermitzakis EV, Bakas E, Mougios V, Bamidis PD, Vernikos J. 2022. Therapeutic benefits of short-arm human centrifugation in multiple sclerosis–a new approach. Frontiers in Neurology 12: 746832.

Bamplekis C, Michailidis Y, Margonis K, Kyranoudis A, Zelenitsas C, Metaxas T. 2022. Goal analysis of the entire Italian National League Serie A. Hum Mov 23(2): 104–111.

Δημοσιεύσεις 2021

Terzi E, Skari A, Nikolaidis S, Papadimitriou K, Kabasakalis A, Mougios V. 2021. Relevance of a sprint interval swim training set to the 100-meter freestyle event based on blood lactate and kinematic variables. J Human Kinetics 80:153-161.

Amatria M, Maneiro R, Casal CA, Papadopoulou SD, Sarmento H, Ardá A, Iglesias X, Losada JL. 2021. Differences in technical development and playing space in three UEFA Champions Leagues. Frontiers in Psychology, 12, 695853. doi: 10.3389/fpsyg.2021.695853.

Angelou S, Stavropoulos N, Manou B, Galazoulas C. 2021. Factors affecting the effectiveness of the pick and roll offense at the 2017 European Men’s Championship. EQOL Journal,13(1): 23-30, DOI: 10.31382/eqol.210603.

Asimakidis ND, Dalamitros AA, Ribeiro J, Lola AC, Manou V. 2021. Maturation Stage Does Not Affect Change of Direction Asymmetries in Young Soccer Players. Journal of Strength and Conditioning Research 00(00)/1–6.

Clemente-Suárez VJ, Navarro-Jiménez E, Ruisoto P, Dalamitros AA, Beltran-Velasco AI, Hormeño-Holgado A, Laborde-Cárdenas, CC, Tornero-Aguilera JF. 2021. Performance of Fuzzy Multi-Criteria Decision Analysis of Emergency System in COVID-19 Pandemic. An Extensive Narrative Review. International Journal of Environmental Research & Public Health 1,18: 5208. DOI: 10.3390/ijerph18105208.

Clemente-Suárez VJ, Ramos-Campo DJ, Mielgo-Ayuso J, Dalamitros A, Nikolaidis PA, Hormeño-Holgado A, Tornero-Aguilera JF. 2021. Nutrition in the Actual COVID-19 Pandemic. A Narrative Review. Nutrients 13, 1924. DOI: 10.3390/nu13061924.

Dalamitros AA, Semaltianou E, Toubekis AG, Kabasakalis A. 2021. Muscle Oxygenation, Heart Rate, and Blood Lactate Concentration During Submaximal and Maximal Interval Swimming. Front. Sports Act. Living 3:759925.

Dalamitros A, Orologas P, Nousiou S, Zourladani A, Semaltianou E. Manou V. 2021. The acute effects of different resistance training loads on repeated sprint ability in water polo players. Human Movement 2(4): 78-82. DOI: 10.5114/hm.2021.103293.

Fousekis A, Fousekis K, Fousekis G, Manou V, Michailidis Y, Zelenitsas C, Metaxas T. 2021. The effects of free weights and iso-inertial resistance during semi-squatting exercise on amateur soccer players’ physical performance indicators: a randomized controlled study. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. doi: 10.23736/S0022-4707.21.12281-9.

Karampelas D, Antonopoulos K, Michailidis Y, Mitrotasios M, Mandroukas A and Metaxas T.  2021. Comparison of Ergogenic Effects of Caffeine and Nitrate Supplementation on Speed, Power and Repeated Sprint Performance of Soccer Players. Physiologia 1: 3-11.

Kolias P, Stavropoulos N, Papadopoulou A, Kostakidis T. 2021.Evaluating basketball player’s rotation line – ups performance via statistical Markov chain modelingInternational Journal of Sports Science & Coaching, doi.org/10.1177/17479541211009083. 

Kyranoudis A, Ispyrlidis I, Chatzinikolaou A, Gargalianos D, Michailidis Y, Papadopoulou S, Kyranoudis E, Metaxas T. 2021. The effect of pre warm-up exercise program on muscle performance. Journal of Physical Education and Sport 21(1): 396-405. DOI: 10.7752/jpes.2021.01039.

Michailidis Y, Karydopoulos C, Kapralos D, Mitrotasios M, Ispirlidis I, Margonis K, Metaxas T. 2021. Arrowhead agility test in elite U19 soccer players: Positional differences and relationships with other performance tests. Trends in Sport Sciences 28(1): 37-44. DOI: 10.23829/TSS.2021.28.1-5.

Mikikis D, Michailidis Y, Mandroukas A, Mavrommatis G, Metaxas T. (2021). Goalkeeper’s performance analysis of his contribution to his teams’ build-up under the opponent’s pressure in the 2018 World Cup. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 34(2): 77-88. DOI: 10.18276/cej.2021.2-07.

Petridou A , Rodopaios NE, Mougios V, Koulouri A-A, Vasara E, Papadopoulou SK , Skepastianos P, Hassapidou M,Kafatos A. 2021. Effects of Periodic Religious Fasting for Decades on Nutrient Intakes and the Blood Biochemical Profile. Nutrients 13: 3963.

Rodopaios NE, Petridou A, Mougios V, Koulouri AA, Vasara E, Papadopoulou SK, Skepastianos P, Hassapidou M, Kafatos AG. 2021. Vitamin D status, vitamin D intake, and sunlight exposure in adults adhering or not to periodic religious fasting for decades. Int J Food Sci Nutr doi: 10.1080/09637486.2021.1887821.

Stavropoulos N, Kolias P, Papadopoulou A, Stavropoulou G. 2021. Game related predictors discriminating between winning and losing teams in preliminary, second and final round of Basketball World Cup 2019. Journal of Performance Analysis of Sports, 21, (3),  383-395.

Stavropoulos N, Papadopoulou A, Kolias P. 2021. Evaluating the efficiency of off-ball screens in elite basketball teams via second-order Markov modelling. Mathematics, 9 (16):1991.doi.org/10.3390/math9161991.

Stavropoulou G, Stavropoulos N. 2021. Association Between Team Sports and Anxiety With Reaction Time of Individuals With Visual Impairment Versus Individuals With Normal Vision. Trends of Sport Science, 28(2): 117-125, DOI: 10.23829/TSS.2021.28.2-5..

Symeonidou S, Karamousalidis G, Stavropoulos N, Ntikas T, Zavaropoulos A , Galazoulas C. 2021. Effect of Pick and Roll exploitation speed on mismatch situations. Journal of Physical Education and Sport 21(2): 837-842.

Tijani J, Rhibi F, Zouhal H, Dalamitros A. Abderrahmane A. 2021. Effect of Training at various intensities around CV on 400 meters swimming performance. Journal of Sports Medicine & Physical Fitness. E-published ahead of print. DOI: 10.23736/S0022-4707.21.12314-X.

Tsirigkakis S, Mastorakos G, Koutedakis Y, Mougios V, Nevill AM, Pafili Z, Bogdanis GC. 2021. Effects of two workload-matched high-intensity interval training protocols on regional body composition and fat oxidation in obese men. Nutrients 13: 1096. doi:10.3390/nu13041096.

Vergonis A, Balasas D, Michailidis Y, Metaxas T. 2021. The significant role of scoring from set plays in the 2018 FIFA World Cup. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness DOI: 10.23736/S0022-4707.20.11788-2.

Δημοσιεύσεις 2020

Apostolidis A, Mougios V, Smilios I, Frangous M, Hadjicharalambous M. 2020. Caffeine supplementation is ergogenic in soccer players independent of cardiorespiratory or neuromuscular fitness levels. J Int Soc Sports Nutr doi: 10.1186/s12970-020-00360-x.

Bissas A, Havenetidis K, Walker J, Hanley B, Nicholson G, Metaxas T, Christoulas K, Cronin NJ. 2020. Muscle-tendon morphology and function following long-term exposure to repeated and strenuous mechanical loading. Scand J Med Sci Sports 00, 1–12.

Bustamante-Sánchez A, Tornero-Aguilera J, Fernández-Elías V, Alberto Hormeño A, Dalamitros A. Clemente-Suarez V. 2020. Effect of stress on Autonomic and Cardiovascular Systems in Military Population: A Systematic Review. Cardiology Research & Practice 986249: 1-9. DOI: 10.1155/2020/7986249.

Clemente-Suárez VJ, Dalamitros A, Beltrán-Velasco AI, Ayuso JM, Tornero-Aguilera JF. 2020. Social and psychophysiological consequences of the COVID-19 pandemic: an extensive literature review. Frontiers in Psychology 11:580225. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.580225.

Gurd B, D’Antona G, Mougios V. 2020. Editorial: Predicting individual responses to exercise interventions. Frontiers Physiol 11: 559878.

Hatzimanouil D, Saavedra JM, Stavropoulos N, Skandalis V, Gkagkanas K. 2020. Attack tactics in elite beach handball teams. Kinesiologia Slovenica 26, 1, 46–56.

Kabasakalis A, Nikolaidis S, Tsalis G, Mougios V. 2020. Low-volume sprint interval swimming is sufficient to increase blood metabolic biomarkers in master swimmers. Res Quart Exerc Sport doi: 10.1080/02701367.2020.1832183.

Karydopoulos C, Kapralos D, Kouidi E, Michailidis Y, Metaxas T. 2020. The effects of an integrative training program on elite young soccer players’ physical performance. J Sports Med Phys Fitness doi: 10.23736/S0022-4707.20.11195-2.

Katsikari K, Bassa E, Skoufas D, Lazaridis S, Kotzamanidis C, Patikas DA. 2020. Kinetic and Kinematic Changes in Vertical Jump in Prepubescent Girls After 10 Weeks of Plyometric Training. Pediatr Exerc Sci. May 1;32(2):81-88. doi: 10.1123/pes.2019-0188. Epub 2020 Jan 19. PMID: 31958772.

Koutsouridis C, Lioutas D, Galazoulas C, Karamousalidis G, Stavropoulos N. 2020. Effect of offensive rebound on the game outcome during the 2019 Basketball World Cup. Journal of Physical Education and Sport 20: 3651-3659.

Knechtle B. Dalamitros A, Barbosa TM, Nikolaidis PT. 2020. Can women outperform men in swimming? A narrative review. International Journal of Environmental Research and Public Health 17(3651). DOI: 10.3390/ijerph17103651.

Mandroukas A, Metaxas T, Michailidis Y, Christoulas K, Heller J. 2020. Effects of soccer training in muscular strength: a comparative study in trained youth soccer players and untrained boys of the same biological age. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness DOI: 10.23736/S0022-4707.20.11822-X.

Mandroukas A, Metaxas TI, Michailidis Y, Christoulas K, Heller J. 2020. The effects of soccer training in aerobic capacity between trained and untrained adolescent boys of the same biological age. J Sports Med Phys Fitness doi: 10.23736/S0022-4707.20.11117-4.

Michailidis Y, Chavlis S, Mitrotasios M, Ispirlidis I, Vardakis L, Margonis K, Mikikis D, Mandroukas A, Mavrommatis G, Metaxas T. 2020. The use of Yo-Yo intermittent recovery test level 1 for the estimation of maximal oxygen uptake in youth elite soccer players. Trends in Sport Sciences, 27(3): 167-174. doi: 10.23829/TSS.2020.27.3-7.

Michailidis Y, Savvakis C, Pirounakis V, Mikikis D, Margonis K, Metaxas T. 2020. Association between jump asymmetry and reduced performance in the change of direction tests of youth soccer players. Journal of Physical Education and Sport 188, 1362 – 1368.

Michailidis Y, Zelenitsas C, Mikikis D, Christoulas K, Metaxas T. 2020. Relative age effect in anthropometrical characteristics and physical fitness among youth soccer players of amateur clubs. International Journal of Sport & Health Science, https://doi.org/10.5432/ijshs.201917.

Milosis CD, Siatras AT, Christoulas IK, Patikas AD. 2020. Construct validity of gymnastics-specific assessment on the neuromuscular function of shoulder flexor and extensor muscles. Sports Biomechanics, https://doi.org/10.1080/14763141.2020.1772861.

Nikolaidis S, Virgiliou C, Vekiou M, Skari A, Kechagidou A, Gika H, Theodoridis G, Pappas P, Leondaritis G, Mougios V. 2020. Effect of exercise on key pharmacokinetic parameters related to metformin absorption in healthy humans: A pilot study. Scand J Med Sci Sports 30: 858–864. https://doi.org/10.1111/sms.13628.

Papadopoulou DS, Zorzou A, Drikos S, Stavropoulos N, Knechtle B, Nikolaidis P. 2020. Core Stability and Symmetry of Youth Female Volleyball Players: A Pilot Study on Anthropometric and Physiological Correlates, Symmetry, (12) 249. doi:10.3390/sym12020249.1.

Papadopoulou SD , Zorzou A, Garcia-de-Alcaraz A, Rosemann T, Knechtle B, Nikolaidis PT. 2020. Subcutaneous Adipose Tissue in Female Volleyball Players: Is It Related with Performance Indices? Medicina 56, 159 doi:10.3390/medicina56040159.

Papadopoulou SD , Zorzou A, Drikos S, Stavropoulos N, Knechtle B, Nikolaidis PT. 2020. Core Stability and Symmetry of Youth Female Volleyball Players: A Pilot Study on Anthropometric and Physiological Correlates. Symmetry, 12, 249 doi:10.3390/sym12020249.

Papadopoulou SD, Giatsis G, Billis E, Giannakos A, Bakirtzoglou P. 2020. Comparative analysis of the technical-tactical skills of elite male beach volleyball teams. Sport Science 13 (1), 59-66.

Petrakis D, Bassa E, Papavasileiou A, Xenofondos A, Patikas DA. 2020. Backward Running: Acute Effects on Sprint Performance in Preadolescent Boys. Sports (Basel, Switzerland), 8(4), 55. https://doi.org/10.3390/sports8040055.

Rodopaios NE, Mougios V, Koulouri AA, Vasara E, Papadopoulou SK, Skepastianos P, Hassapidou M, Kafatos AG. 2020. Dietary protein intake from different animal and plant sources plays a minor role in the bone health of adults with or without intermittent fasting for decades. Int J Food Sci Nutr doi: 10.1080/09637486.2020.1856795.

Rodopaios NE, Mougios V, Koulouri AA, Vasara E, Papadopoulou SK, Skepastianos P, Dermitzakis E, Hassapidou M, Kafatos AG. 2020. Bone status of young adults with periodic avoidance of dairy products since childhood. Eur Journal Pediatr 179: 645–651. doi: 10.1007/s00431-019-03542-1.

Skandalis V, Hatzimanouil D, Giatsis G, Stavropoulos N, Dalamitros A, Sykaras E, Mavrommatis G. 2020. Anthropometric and Range of Motion Evaluation of the Lower Limbs’ Joints as Factors for Symmetry Assessment at High Level Handball Players Prior to Their Return to Play After An Injury in Lower Limbs. Journal of Physical Education and Sports Management 7: 39-51.

Skandalis V, Hatzimanouil D, Giatsis G, Stavropoulos N, Semaltianou E, Sykaras E. 2020. Knee joint bilateral symmetry evaluation in high-level handball players prior to their return to playing. Journal of Physical Education and Sport 20: 3245–3252.

Sotiropoulos K, Drikos S, Papadopoulou SD, Barzouka K. 2020. Characterizing adaptations of serve indicators in top-level male volleyball among seasons. International Journal of Sports Science & Coaching. doi:10.1177/1747954120978920.

Sovatzidis A, Chatzinikolaou A, Fatouros I, Panagoutsos S, Draganidis D, Nikolaidou E, Avloniti A, Michailidis Y, Mantzouridis I, Batrakoulis A, Passadakis P, Vargemezis V. 2020. Intradialytic Cardiovascular Exercise Training Alters Redox Status, Reduces Inflammation and Improves Physical Performance in Patients with Chronic Kidney Disease. Antioxidants (Basel), 9(9):E868.

Stamiris FM, Karamousalidis G, Stavropoulos N. 2020. Inside game in Euroleague basketball. Journal of Physical Education and Sport 20: 3222-3228.

Stavropoulos N. 2020. Relevant statistical observations in the basketball competitions of 2014 and 2019 Men’s Basketball World Cups. Journal of Physical Education and Sport, 20 (4): 1972-1983. DOI:10.7752/jpes.2020.04267.

Stavropoulos N, Stavropoulos D. 2020. An offense without verbal signals: decision-making skills of a ball handler in a pick and roll offense in the basketball champions league. Journal of Physical Education and Sport, 20 (2): 640 – 648. DOI:10.7752/jpes.2020.0209.

Stavropoulos N, Hatzimanouil D, Stavropoulos D, Skandalis V. 2020. Effectiveness of Ball Handler’s Offensive Movements in Ball Screen Offense in European Elite Basketball Teams. Journal of Physical Education and Sport, 20 (2): 744 – 751.DOI:10.7752/jpes.2020.02107.

Tzimou A, Benaki D, Nikolaidis S, Mikros E, Taitzoglou I, Mougios V. 2020.  Effects of lifelong exercise and aging on the blood metabolic fingerprint of rats. Biogerontology doi: 10.1007/s10522-020-09871-1.

Zachariadis MD, Koutlianos N, Michailidis Y, Mandroukas A, Vardakis L, Mavrommatis G, Metaxas T. 2020. Are the field tests related to the match running distance and the technical performance in young soccer players? Trends in Sport Sciences, 27(3): 133-140. doi: 10.23829/TSS.2020.27.3-3.

Zafeiroudi A, Patsiaouras A, Dalamitros A, Bekiari A. Kouthouris C. 2020. Dual Career of Elite Athletes in Greece. Journal of Social Science 7(2): 120-134. DOI: 10.5296/jsss.v7i2.17409.

Δημοσιεύσεις 2019

Alipasali F, Papadopoulou SD , Gissis I, Komsis G, Komsis S, Kyranoudis A, Knechtle B, Nikolaidis PT. 2019. The Effect of static and dynamic stretching exercises on sprint ability of recreational male volleyball players. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16, 2835.

Dalamitros AA, Mavridis G, Semaltianou E, Loupos D, Manou V. 2019. Psychophysiological and performance-related responses of a potentiation activity in swimmers of different competitive levels. Physiology & Behavior, 204, 106-111.

Drikos S, Sotiropoulos K, Papadopoulou SD, Barzouka K. 2019. Multivariate analysis of the success factors in high-level male volleyball: a longitudinal study. TRENDS in Sport Sciences, 26(4), 177-185.

Galazoulas C, Bassa E, Gaitanou A, Skoufas D, Karamousalidis G. 2019. Upper‑body vibration as part of warm‑up: its effect on throwing velocity in elite adolescent handball players. Sport Sciences for Health, https://doi.org/10.1007/s11332-019-00604-7.

García-de-Alcaraz A, Gómez-Ruano MA, Papadopoulou SD. 2019. In search for volleyball entertainment: impact of new game rules on score and time-related variables. Journal of Human Kinetics, 70, 235-243. doi: 10.2478/hukin-2019-0046. 

Hatzimanouil D. 2019. Goalkeepers’ rating, evaluation and classification, according to the number of games, participation time and effectiveness at the Women’s European Handball Championship in 2018. International Journal of Performance Analysis in Sport, 19, 595-607, DOI: 10.1080/24748668.2019.1642676.

Hadzimanouil D. 2019. Throwing Effectiveness per Throwing Area and Playing Position among High Level Handball Players. Journal of Physical Education and Sports Management, 6, 13-20.

Kabasakalis, Nikolaidis S, Tsalis G, Christoulas K, Mougios V. 2019. Effects of sprint interval exercise dose and sex on circulating irisin and redox status markers in adolescent swimmers. J Sports Sci 37, 827-832.

Metaxas T, Mandroukas A, Michailidis Y, Koutlianos N, Christoulas K, Ekblom B. 2019. Correlation of fiber-type composition and sprint performance in youth soccer players. J Strength Cond Res. doi: 10.1519/JSC.0000000000003320.

Michailidis Y, Pirounakis V, Savvakis C, Margonis K, Metaxas T. 2019. The influence of unilateral jumping asymmetry on acceleration and speed performance, in U10 and U15 groups of youth soccer players. TRENDS in Sport Sciences, 26(4), 145-151.

Michailidis Y, Vardakis L, Dimitrios Mikikis D, Mandroukas A, Metaxas T. 2019. Match running performance of elite soccer players and correlations with anthropometric and power indexes. Journal of Sports Research 6 (2), 44-51.

Michailidis Y, Chatzimagioglou A, Mikikis D, Ispirlidis I, Metaxas T. 2019. Maximal oxygen consumption and oxygen muscle saturation recovery following repeated anaerobic sprint test in youth soccer players. Sports Med Phys Fitness. doi: 10.23736/S0022-4707.19.10162-4

Michailidis Y, Tabouris A, Metaxas T. 2019. Effects of plyometric and directional training on physical fitness parameters in youth soccer players. International Journal of Sports Physiology and Performance, 14(3), 392-398.

Michailidis Y, Metaxas TI, Stefanidis P, Christoulas K. 2019. Fitness effects of one-year soccer training of 8-10 and 10-12 years old school children. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 59(5),725-732.

Molfetas A, Hatzimanouil D, Papadopoulou Z, Skandalis V, Vrabas SI. 2019. Analyses of technical and tactical data in attack and defense at high level handball teams. Journal of Physical Education and Sport, 19, 193 200.

Papadopoulou SD, Papadopoulou SK, Rosemann T, Knechtle B, Nikolaidis PT. 2019. Relative Age Effect on Youth Female Volleyball Players: A Pilot Study on Its Prevalence and Relationship With Anthropometric and Physiological Characteristics. Front. Psychol. 10, 2737. doi: 10.3389/fpsyg.2019.02737.

Papadopoulou SD, Papadopoulou SK, Alipasali F, Hatzimanouil D, Rosemann T, Knechtle B, Nikolaidis PT. 2019. Validity of prediction equations of maximal heartrate in physically active female adolescents and the role of maturation. Medicina, 55, 735.

Papasoulis E, Hatzimanouil D, Terzidis I, Stavropoulos N. 2019. Injury rate in beach handball – comparison between two tournaments of the European Beach Tour (EBT). Sports Injr Med, 5, 153.

Rodopaios NE, Mougios V, Konstantinidou A, Iosifidis S, Koulouri AA, Vasara E, Papadopoulou SK, Skepastianos P, Dermitzakis E, Hassapidou M, Kafatos AG. 2019. Effect of periodic abstinence from dairy products for approximately half of the year on bone health in adults following the Christian Orthodox Church fasting rules for decades. Arch Osteoporos 14, 68.

Samolis V, Michailidis Y, Mandroukas A, Mikikis D, Gissis I, Metaxas T. 2019. Effect of a 4 week detraining period followed by a 4 week strength program on isokinetic strength in elite youth soccer players. Journal of Exercise Rehabilitation, 15(1), 67-73.

Siopi A, Deda O, Manou V, Kosmidis I, Komninou D, Raikos N, Theodoridis GA, Mougios V. 2019. Comparison of the serum metabolic fingerprint of different exercise modes in men with and without metabolic syndrome. Metabolites 9, 116, doi:10.3390/metabo9060116.

Stamatis A, Morgan GB, Papadakis Z, Mougios V, Bogdanis G, Spinou A. 2019. Cross-cultural invariance of the mental toughness index among american and greek athletes. Current Psychology https://doi.org/10.1007/s12144-019-00532-2.

Tzimou A, Taitzoglou I, Galazoulas C, Mougios V. 2019. The insulin-sensitizing effect of exercise training wears off after a few days in aged rats. Επιθεώρηση Βιοχημείας και Φυσιολογίας της Άσκησης 9, 1.

Vardakis L, Michailidis Y, Mandroukas A, Mavrommatis G, Christoulas K, Metaxas Τ. 2019. Analysis of the running performance of elite soccer players depending on position in the 1-4-3-3 formation. German Journal of Exercise and Sport Research. doi: 10.1007/s12662-019-00639-5.

Vergonis A, Michailidis Y, Mikikis D, Semaltianou E, Mavrommatis G, Christoulas K, Metaxas Th. 2019. Analysis of Goal Scoring Patterns in 2018 FIFA World Cup in Russia. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 17(2), 181-193. DOI 10.22190FUPES190612019V.

Δημοσιεύσεις 2018

Apostolidis A, Mougios V, Smilios I, Rodosthenous J, Hadjicharalambous M. 2018. Caffeine supplementation: ergogenic in both high and low caffeine responders. Int J Sports Physiol Perform 14, 650-657.

Gkagkanas Κ, Hatzimanouil D, Skandalis V, Dimitriou S, Papadopoulou SD. 2018. Defense tactics in high-level teams in Beach handball. Journal of Physical Education and Sport, 18, 914–920.

Dalamitros Α, Vagios A, Toubekis AG, Tsalis G, Clemente-Suare VJ, Manou V. 2018. The effect of two additional dry-land active warm-up protocols on the 50-m front-crawl swimming performance. Human Performance, 19, 75–81.

Hatzimanouil D, Zapartidis I, Terzidis I, Papasoulis E, Chronopoulou C, Makri A. 2018. Examination of Risk Factors of Injuries between Genders in Beach Handball. Journal of Physical Education and Sports Management, 5, 65–70.

Kosmidou Ε, Giannitsopoulou E, Proios M. 2018. Are body esteem, eating attitudes, pressure to be thin, body mass index and training age related in rhythmic gymnastics athletes? Science of Gymnastics Journal, 10, 189–201.

Koutsouridis C, Karamousalidis G, Galazoulas C. 2018. The efficacy of “High Pick and Roll” in relation to the defence’s reaction and its effect on the result of the game. International Journal of Performance Analysis in Sport, DOI: 10.1080/24748668.2018.1501983.

Mavropoulou A, Barkoukis V, Douka S, Alexandris K, Hatzimanouil D. 2018. The role of autonomy supportive activities on students’ motivation and beliefs toward out-ofschool activities. The Journal of Educational Research, DOI: 10.1080/00220671.2018.1503580.

Metaxas Τ. 2018. Match running performance of elite soccer players: VO2max and players position influences. Journal of Strength and Conditioning Research, 0, 1–7.

Michailidis Y, Mandroukas A, Vardakis L, Metaxas T. 2018. Evaluation of the goals scoring patterns and the relation between time and goal scoring of four UEFA champions league tournaments. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(2), 326-336.

Milosis DC, Siatras TA, Christoulas KA, Patikas DA. 2018. Relative and absolute reliability of isometric and isokinetic shoulder maximal moment and flexion/extension ratios in gymnasts. Science of Gymnastics Journal, 10, 227–244.

Nikolaidis S, Kosmidis I, Sougioultzis M, Kabasakalis A, Mougios V. 2018. Diurnal variation and reliability of the urine lactate concentration after maximal exercise. Chronobiol Int, 35, 24-34.

Perakakis N, Mougios V, Fatouros I, Siopi A, Draganidis D, Peradze N, Ghaly W, Mantzoros CS. 2018. Physiology of activins/follistatins: associations with metabolic and anthropometric variables and response to exercise. J Clin Endocr Metab 103, 3890-3899.

Petridou A, Siopi A, Mougios V. 2018. Exercise in the management of obesity. Metabolism Clinical and Experimental, 92, 163  169.

Sfyri P, Yuldasheva NY, Tzimou A, Gialourou N, Crispi V, Aburima A, Beltran-Alvarez P, Mougios V, Swann JR, Kearney MT, Matsakas A. 2018. Attenuation of oxidative stress-induced lesions in skeletal muscle in a mouse model of obesity-independent hyperlipidaemia and atherosclerosis through the inhibition of Nox2 activity. Free Rad Biol Med 129, 504-519.

Siopi A, Mougios V. 2018. Metabolomics in human acute-exercise trials: study design and preparation. Methods Mol Biol, 1738, 279-287.

Tousios T, Michailidis Y, Mandroukas A, Mikikis D, Metaxas T. 2018. Differences in goal scoring and minutes of scoring between two European Championships, one among 16 teams (Euro 2012) and the other among 24 teams (Euro 2016). Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(2), 365-373.

Μυλώσης ΔΧ, Σιάτρας ΘΑ, Χριστούλας ΚΙ, Πατίκας ΔΑ, 2018. Ισομετρική Ροπή και Αναλογία Καμπτήρων/Εκτεινόντων Μυών των Ώμων Αθλητών Ενόργανης Γυμναστικής και Φοιτητών Φυσικής Αγωγής, Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 16, 8 – 22.

Παπαδημητρίου Κ. 2018. Επιδράσεις των Νόμιμων Εργογόνων Συμπληρωμάτων στην Απόδοση Κολυμβητών και Κολυμβητριών: Μια Βιβλιογραφική Προσέγγιση. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό, 16, 66 – 77.

Χατζημανουήλ Δ, Μολφέτας Α, Σταυρόπουλος Ν, Σκανδάλης Β, Μαυροπούλου Α. 2018. Η αποτελεσματικότητα και η κατεύθυνση της ρίψης σε σχέση με την περιοχή εκτέλεσης και την αποτελεσματικότητα του τερματοφύλακα σε αθλητές χειροσφαίρισης υψηλού επιπέδου. Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, 38, 25  32.

Δημοσιεύσεις Soccer Performance Analysis

Stafylidis A, Michailidis Y, Mandroukas A, Gissis I, Metaxas T. 2022. Analysis of goal scoring and performance indicators in the 2020-2021Greek soccer league. Journal of Physical Education and Sport 22(1): 91-99. DOI:10.7752/jpes.2022.01011.

Michailidis Y. 2022. Correlations between anthropometric characteristics and physical fitness profile in different age and level categories of soccer players. Trends in Sport Sciences 29(1): 27-36. DOI:10.23829/TSS.2022.29.1-4.

Bamplekis C, Michailidis Y, Margonis K, Kyranoudis A, Zelenitsas C, Metaxas T. 2022. Goal analysis of the entire Italian National League Serie A. Hum Mov 23(2): 104–111.

Fousekis A, Fousekis K, Fousekis G, Manou V, Michailidis Y, Zelenitsas C, Metaxas T. 2021. The effects of free weights and iso-inertial resistance during semi-squatting exercise on amateur soccer players’ physical performance indicators: a randomized controlled study. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. doi: 10.23736/S0022-4707.21.12281-9.

Karampelas D, Antonopoulos K, Michailidis Y, Mitrotasios M, Mandroukas A and Metaxas T.  2021. Comparison of Ergogenic Effects of Caffeine and Nitrate Supplementation on Speed, Power and Repeated Sprint Performance of Soccer Players. Physiologia 1: 3-11.

Kyranoudis A, Ispyrlidis I, Chatzinikolaou A, Gargalianos D, Michailidis Y, Papadopoulou S, Kyranoudis E, Metaxas T. 2021. The effect of pre warm-up exercise program on muscle performance. Journal of Physical Education and Sport 21(1): 396-405. DOI: 10.7752/jpes.2021.01039.

Michailidis Y, Karydopoulos C, Kapralos D, Mitrotasios M, Ispirlidis I, Margonis K, Metaxas T. 2021. Arrowhead agility test in elite U19 soccer players: Positional differences and relationships with other performance tests. Trends in Sport Sciences 28(1): 37-44. DOI: 10.23829/TSS.2021.28.1-5.

Mikikis D, Michailidis Y, Mandroukas A, Mavrommatis G, Metaxas T. (2021). Goalkeeper’s performance analysis of his contribution to his teams’ build-up under the opponent’s pressure in the 2018 World Cup. Central European Journal of Sport Sciences and Medicine, 34(2): 77-88. DOI: 10.18276/cej.2021.2-07.

Vergonis A, Balasas D, Michailidis Y, Metaxas T. 2021. The significant role of scoring from set plays in the 2018 FIFA World Cup. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness DOI: 10.23736/S0022-4707.20.11788-2.

Karydopoulos C, Kapralos D, Kouidi E, Michailidis Y, Metaxas T. 2020. The effects of an integrative training program on elite young soccer players’ physical performance. J Sports Med Phys Fitness doi: 10.23736/S0022-4707.20.11195-2.

Mandroukas A, Metaxas T, Michailidis Y, Christoulas K, Heller J. 2020. Effects of soccer training in muscular strength: a comparative study in trained youth soccer players and untrained boys of the same biological age. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness DOI: 10.23736/S0022-4707.20.11822-X.

Mandroukas A, Metaxas TI, Michailidis Y, Christoulas K, Heller J. 2020. The effects of soccer training in aerobic capacity between trained and untrained adolescent boys of the same biological age. J Sports Med Phys Fitness doi: 10.23736/S0022-4707.20.11117-4.

Michailidis Y, Chavlis S, Mitrotasios M, Ispirlidis I, Vardakis L, Margonis K, Mikikis D, Mandroukas A, Mavrommatis G, Metaxas T. 2020. The use of Yo-Yo intermittent recovery test level 1 for the estimation of maximal oxygen uptake in youth elite soccer players. Trends in Sport Sciences, 27(3): 167-174. doi: 10.23829/TSS.2020.27.3-7.

Michailidis Y, Savvakis C, Pirounakis V, Mikikis D, Margonis K, Metaxas T. 2020. Association between jump asymmetry and reduced performance in the change of direction tests of youth soccer players. Journal of Physical Education and Sport 188, 1362 – 1368.

Michailidis Y, Zelenitsas C, Mikikis D, Christoulas K, Metaxas T. 2020. Relative age effect in anthropometrical characteristics and physical fitness among youth soccer players of amateur clubs. International Journal of Sport & Health Science, https://doi.org/10.5432/ijshs.201917.

Zachariadis MD, Koutlianos N, Michailidis Y, Mandroukas A, Vardakis L, Mavrommatis G, Metaxas T. 2020. Are the field tests related to the match running distance and the technical performance in young soccer players? Trends in Sport Sciences, 27(3): 133-140. doi: 10.23829/TSS.2020.27.3-3.

Metaxas T, Mandroukas A, Michailidis Y, Koutlianos N, Christoulas K, Ekblom B. 2019. Correlation of fiber-type composition and sprint performance in youth soccer players. J Strength Cond Res. doi: 10.1519/JSC.0000000000003320.

Michailidis Y, Pirounakis V, Savvakis C, Margonis K, Metaxas T. 2019. The influence of unilateral jumping asymmetry on acceleration and speed performance, in U10 and U15 groups of youth soccer players. TRENDS in Sport Sciences, 26(4), 145-151.

Michailidis Y, Vardakis L, Dimitrios Mikikis D, Mandroukas A, Metaxas T. 2019. Match running performance of elite soccer players and correlations with anthropometric and power indexes. Journal of Sports Research 6 (2), 44-51.

Michailidis Y, Chatzimagioglou A, Mikikis D, Ispirlidis I, Metaxas T. 2019. Maximal oxygen consumption and oxygen muscle saturation recovery following repeated anaerobic sprint test in youth soccer players. Sports Med Phys Fitness. doi: 10.23736/S0022-4707.19.10162-4

Michailidis Y, Tabouris A, Metaxas T. 2019. Effects of plyometric and directional training on physical fitness parameters in youth soccer players. International Journal of Sports Physiology and Performance, 14(3), 392-398.

Michailidis Y, Metaxas TI, Stefanidis P, Christoulas K. 2019. Fitness effects of one-year soccer training of 8-10 and 10-12 years old school children. Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 59(5),725-732.

Samolis V, Michailidis Y, Mandroukas A, Mikikis D, Gissis I, Metaxas T. 2019. Effect of a 4 week detraining period followed by a 4 week strength program on isokinetic strength in elite youth soccer players. Journal of Exercise Rehabilitation, 15(1), 67-73.

Vardakis L, Michailidis Y, Mandroukas A, Mavrommatis G, Christoulas K, Metaxas Τ. 2019. Analysis of the running performance of elite soccer players depending on position in the 1-4-3-3 formation. German Journal of Exercise and Sport Research. doi: 10.1007/s12662-019-00639-5.

Vergonis A, Michailidis Y, Mikikis D, Semaltianou E, Mavrommatis G, Christoulas K, Metaxas Th. 2019. Analysis of Goal Scoring Patterns in 2018 FIFA World Cup in Russia. Facta Universitatis, Series Physical Education and Sport, 17(2), 181-193. DOI 10.22190FUPES190612019V

Metaxas Τ. 2018. Match running performance of elite soccer players: VO2max and players position influences. Journal of Strength and Conditioning Research, 0, 1–7.

Michailidis Y, Mandroukas A, Vardakis L, Metaxas T. 2018. Evaluation of the goals scoring patterns and the relation between time and goal scoring of four UEFA champions league tournaments. Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(2), 326-336.

Tousios T, Michailidis Y, Mandroukas A, Mikikis D, Metaxas T. 2018. Differences in goal scoring and minutes of scoring between two European Championships, one among 16 teams (Euro 2012) and the other among 24 teams (Euro 2016). Facta Universitatis, Series: Physical Education and Sport, 16(2), 365-373.

Translate »